ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႉမပႃႇၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၵျွင်းထၢတ်ႈတေႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်။ 🏅☸️ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ   17 March, 2024

Pariyatti Saddhammapala Summer School in Loilem

· 1 min read

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႉမပႃႇၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၵျွင်းထၢတ်ႈတေႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်။

17 March, 2024

သင် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းၼႆ လူႇတၢၼ်းလႆႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈ -- သွမ်းၼႂ်/သွမ်းဝၼ်း (ၼိုင်ႈ ဝၼ်း 2 သႅၼ်) ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ၽၵ်းၶႅဝ်၊ၽၵ်းမီႇ၊ၼမ်ႉမၼ်း ၸၵႂႃႇ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉသႅၼ်သႂ်၊ ၼမ်ႉဝၢၼ် လႄႈ ဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈယူႇၶႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ=> ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသႃႇလ - 09771971422=> ၸၢႆးၵျေႃႇလ - 09261 724 575

#ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ

#လွႆလႅမ်

#day1

#PSS

#Loilem

Ohm Khay

About Ohm Khay

--

LABC © 2024