ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႉမပႃႇၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၵျွင်းထၢတ်ႈတေႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်။ 🏅☸️ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ   17 March, 2024

Our Latest

Thumbnail

Vision

Ohm Khay
Ohm Khay
LABC © 2024